Ειδικές Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού

Κωδικός Μαθήματος:

Ν1-7170

Semester:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 3) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD190/

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός/η:
• Γνωρίζει όλες τις παραμέτρους που ελέγχουν τη δημιουργία και την επεξεργασία κάθε είδους εντύπου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
• Να ελέγχει τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου.
• Να επιλύει τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη ροή εργασίας σε σύνθετα εργασιακά περιβάλλοντα.
• Να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες στο σχεδιασμό ψηφιακών εκδόσεων και ψηφιακών γραμματοσειρών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Αρχές του τυπογραφικού σχεδιασμού ενός εντύπου. Σύγχρονες εξελίξεις στη ψηφιακή
τυπογραφία: θέματα λογισμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο αντίκτυπος των εξελίξεων αυτών στον τρόπο εργασίας στο επαγγελματικό περιβάλλον. Εμβάθυνση στα θέματα της στοιχειοθέτησης κειμένων, επιλογή γραμματοσειράς σε σχέση με το είδος του εντύπου,δημιουργία ειδικών χαρακτήρων. Δειγματολόγια γραμματοσειρών: δημιουργία και χρησιμότητά τους. Η σημασία της αναγνωσιμότητας. Παράμετροι αναγνωσιμότητας και έλεγχος αυτών. Κανόνες στοιχειοθεσίας, δομικές μορφές και τεχνικές. Σύνθετες και ειδικές μορφές στοιχειοθεσίας. Εξειδικευμένοι πίνακες, με εισαγωγή εικόνων και άλλων αντικειμένων. Σύνθετοι συνδυασμοί αντικειμένων και πλαισίων με κείμενο. Οργάνωση εργασίας για εκδόσεις με μεγάλο αριθμό σελίδων. Επεξεργασία πίνακα περιεχομένων, υποσημειώσεων και ευρετηρίου στις εκδόσεις αυτές. Σύνδεση με άλλα προγράμματα (λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, σχεδιαστικά προγράμματα). Οργάνωση ροής εργασίας για εφημερίδες και περιοδικά, και ειδικό λογισμικό για τις περιπτώσεις αυτές. Κανονικοποίηση στην επικοινωνία μεταξύ των αρχείων. Γλώσσες περιγραφής σελίδας. Δημιουργία αρχείων για προεκτύπωση. Νέες τεχνολογίες ψηφιακών γραμματοσειρών. Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ψηφιακές γραμματοσειρές.
Αρχές σχεδίασης ψηφιακών γραμματοσειρών. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Ειδικές
στοιχειοθεσίες. Μεταφορά εργασιών σε ιστοσελίδες. Σύνδεση με πολυμέσα. Ηλεκτρονικές
εκδόσεις και ηλεκτρονικό χαρτί.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Οργάνωση σελίδας, σελιδοποιητικές δομές και αξιοποίησή τους. Έλεγχος αποστάσεων μεταξύ στοιχείων, λέξεων και στίχων. Παραμορφώσεις στοιχείων. Δημιουργία σελίδων με περίπλοκα στοιχειοθετικά προβλήματα. Δημιουργία δειγματολογίου. Έλεγχος παραμέτρων
αναγνωσιμότητας. Δημιουργία πινάκων kerning. Σύνταξη κανόνων (προδιαγραφών)
στοιχειοθεσίας, για συγκεκριμένα είδη εκδόσεων. Εφαρμογές πινάκων με ειδικές επεξεργασίες χαρακτήρων. Μετατροπές περιεχομένου σε αντικείμενα και ενοποίηση αντικειμένων σε διάφορες μορφές. Δημιουργία πρότυπων αρχείων για παραγράφους, κείμενο και σελίδες. Πρότυπα αρχεία εκδόσεων. Δημιουργία βιβλιοθηκών. Δημιουργία πίνακα περιεχομένων, ευρετηρίου, υποσημειώσεων, βιβλιογραφίας. Δημιουργία αρχείων τετραγωνισμού και συλλαβισμού. Μελέτη και δημιουργία συνόλου εντύπων που αποτελούν μια ενότητα (έντυπα εταιρειών, διαφορετικών χρήσεων, με ίδια ταυτότητα, κτλ). Οργάνωση εργασίας και παραγωγή ψηφιακών εντύπων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. «Typographic Design: Form and Communication», R. Carter
2. «Looking Good in Print», R. Parker, 1998
3. «Idea Index: Graphic Effects and Typographic Treatments», J. Krause, 2000
4. «Experimental Typography» (Working with Computer Type), R. Carter, 1998
5. «The Non – Designer΄s Type Book: Insights and Techniques for Vreating Professional Level
6. Type», R. Williams, 1998
7. «The New Typography: A Handbook for Modern Designers», J. Teschichold, 1998
8. «Type and Image: Τhe Language of Graphic Design», P. Meggs, 1992
9. «Computers and Typesetting», D. Knuth
10. «TeXBook», D. Knuth, 1998
11. «The Metafont Book» D. Knuth, 1986
12. «The Chicago Manual of Style», J. Grossman, 1993