Εταιρική Ταυτότητα (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος:

N1-4020

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγική βάση στην κατανόηση της έννοιας της Εταιρικής Ταυτότητας. Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην προσέγγιση της δομής και της λειτουργίας της Εταιρικής Ταυτότητας, ώστε να μελετηθεί ο σχεδιασμός της. Επίσης, μεθοδεύει τις γνώσεις που απαιτούνται για τη σταδιακή εμβάθυνση στο ευρύτερο πεδίο, καθώς και για την επίλυση προβλημάτων του σχεδιασμού.
Οι φοιτητ -ές, -ριες επιλέγουν, συγκεντρώνουν, παρουσιάζουν και ερμηνεύουν στοιχεία του γνωστικού πεδίου. Έτσι διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμούς σε σχετικά μορφολογικά, λειτουργικά, αισθητικά θέματα ή υπεισέρχονται και σε ηθικά και κοινωνικά ζητήματα.
Εκπαιδεύονται, προκειμένου να είναι σε θέση να κοινοποιούν ερευνητικά στοιχεία και να προτείνουν επιλύσεις ζητημάτων σε ειδικευμένο και μη κοινό.
Επίσης, αναπτύσσουν δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, προκειμένου να συνεχίσουν σε μεγαλύτερο βάθος τη μελέτη του σχεδιασμού γραφιστικών έργων και την ένταξή τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα που απαιτεί η εκάστοτε εταιρική ταυτότητα για τη διενέργεια της επικοινωνίας της.
Οι φοιτητ -ές, -ριες με τη συνεπή παρακολούθηση του μαθήματος και την εκπόνηση των ασκήσεών του αποκτούν τη δυνατότητα απόδοσης σχεδίων και διαχείρισης σύνθετων δραστηριοτήτων, που αφορούν σε θέματα σχετικά με τη σπουδή και την εργασία στο πεδίο έρευνας και μελέτης.
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος επιτυγχάνεται η εκτίμηση προβλημάτων της Εταιρικής Ταυτότητας και η προσέγγιση εναλλακτικών επιλύσεών τους μετά από:
• αναγνώριση του πεδίου της Εταιρικής Ταυτότητας με ικανότητα εφαρμογής γνώσεων, αξιοποίηση της τεχνογνωσίας με δυνατότητα λογικής και δημιουργικής σκέψης, καθώς και επιδέξια εφαρμογή μεθόδων, χρήση εργαλείων και υλικών,
• εξέταση ερευνητικών περιοχών και η ταξινόμηση σχετικών στοιχείων και πληροφοριών,
• κατανόηση της οργανωτικής δομής και των συστατικών μερών της Εταιρικής Ταυτότητας,
• διατύπωση, συμπερασματικών απόψεων και αξιολογικών κρίσεων, καθώς και υποστηρικτικού λόγου ορισμών, εκτιμήσεων και προτάσεων,
• επανοργάνωση δομών ή δημιουργία νέων δομών Εταιρικής Ταυτότητας συνολικά ή μελέτη επιμέρους στοιχείων της,
• αναζήτηση πολλαπλών κατευθύνσεων επίλυσης ζητημάτων του πεδίου μελέτης,
• αξιοποίηση των προσωπικών δεξιοτήτων και επιδόσεων, ατομικών και συλλογικών ιδεών και οραμάτων,
• ανάπτυξη ικανοτήτων γενικής συνεργασίας με συμφοιτητ -ές, -ριες και η προετοιμασία για μελλοντικές επαγγελματικές δράσεις και συνεργασίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με το μάθημα Εταιρική Ταυτότητα επιδιώκεται:
Η ανάδειξη του ρόλου της επικοινωνίας σε διαφορετικά μέσα. Η καλλιέργεια της πρόθεσης παρουσίασης ευανάγνωστου και σχεδιαστικά άψογου -κατά το δυνατόν- τελικού προσχεδίου και αιτιολογημένων επιλογών.
Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του ή της σπουδαστ -ή, -ριας, ώστε να επιλέγει “απαντήσεις” αντίστοιχες του μέσου προβολής, ανάλογα με το θέμα και σε σχέση με την έρευνα πεδίου που έχει διενεργήσει.

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Λειτουργεί υποστηρικτικά για τις εφαρμογές που καλείται να πραγματοποιήσει ο σπουδαστής στο συγκεκριμένο εργαστήριο (εταιρική ταυτότητα, διαφημιστικό έντυπο, καταχώρηση και συσκευασία cd…), εφαρμογές των οποίων η συστηματική αντιμετώπιση γίνεται ουσιαστικά για πρώτη φορά.
Δίνεται εξ αρχής έμφαση στην αναγκαιότητα της έρευνας και συνακόλουθα στη μελέτη και την ανάλυση, με τη βοήθεια των οποίων γίνεται κατανοητή η προσέγγιση του επικοινωνιακού σχεδιασμού αυτών των διαφορετικής έκφρασης μέσων.
Αναλύεται ο καταλυτικός ρόλος της εταιρικής ταυτότητας στο προφίλ που κάθε εταιρία επιθυμεί να επικοινωνήσει στο στοχευμένο κοινό της.
Ερευνάται η στρατηγική των διαφορετικών ειδών καταχωρήσεων. Μελετώνται τα διαφορετικά είδη -επομένως και τα διαφορετικά projects- των διαφημιστικών εντύπων. Καθώς επίσης και συσκευασίες π.χ. cd διαφορετικών ειδών μουσικής.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές σε σχέση με το ρόλο της επικοινωνίας, μέσω του σχεδιασμού σήματος – λογοτύπου εταιρικής ταυτότητας, διαφημιστικού εντύπου και άλλων μέσων προώθησης, όπως καταχώρησης, συσκευασίας οπτικού δίσκου, κ.λπ.
Ο σχεδιασμός των προτάσεων περιλαμβάνει και την αναζήτηση και τη μελέτη της ένταξής τους σε αντίστοιχα περιβάλλοντα.
Έτσι εμπεδώνονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και κατανοείται η σημασία του σχεδιασμού για την οπτική επικοινωνία, αλλά και την επικοινωνία γενικότερα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Blackett Tom, Trademarks, Interbrand, MacMillan Business, Great Britain, 1998.

Clark communications, Letterhead and Logo Design, Rockport Publishers, Cincinnati-Ohio, U.S.A., 1998.

Dabner David, Δραμουντάνης Νίκος, Design και layout: δημιουργώντας με γραφικά, Σαββάλας, Αθήνα, 2004.

Dewsnap Don, Desktop publisher’s easy type guide: the 150 most important typefaces, Rockport Publishers, Rockport, MA, 1992.

Gottschall M. Edward , Burns Aaron, Typographic communications today, M.I.T. Press, Cambridge, 1989.

Eksell Olle, Γραφικό Σχέδιο – Εφαρμογές στην επιχείρηση, Μετάφραση Σπύρου Κάνδρου, Παπαζήσης, Αθήνα, 1970, Τίτλος πρωτότυπου: Corporate Design Programs, Studio Vista LTD, London.

Fishel Catharine – Gardner Bill, Logo lounge 5: 2.000 International identities by Leading Designers, Rockport Publishers, U.S.A., 2008.

Martin Dianna & Gropper Mary, Fresh ideas in letterhead & business card design, North Light, Cincinnati-Ohio, U.S.A., 1993.

Miller R. Anistatia – Brown M. Jared (εκδότες του Adobe Magazine’s), What logos do and how they do it, Rockport Publishers, Gloucester, Massachusetts, 1998.

Moran James, Stanley Morison: his typographic achievement, Lund Humphries, London, 1971.

Supon Design Group Inc., Graphically Bold: Non-traditional Corporate design, Στην ίδια σειρά άλλοι τίτλοι: Graphic, Type, Abstract, Linear. International Book Division, U.S.A., 1993.

V & M Typographical, inc., The type specimen book; 544 different typefaces with over 3000 sizes shown in complete alphabets, Van Nostrand Reinhold, New York, 1974.