Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος:

N1-4010

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα:
• Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αναλυτικού πλαισίου της μεθοδολογίας και των τεχνικών έρευνας.
• Είναι σε θέση να επιδίδεται στον επιστημονικό λογισμό, την έρευνα και την κριτική ανάλυση.
• Είναι σε θέση να επιλέξει και/ή να συνδυάσει διάφορες μεθόδους για την ανάπτυξη μιας διατριβής η οποία θα βασίζεται σε επιστημονικές ερευνητικές μεθόδους και θα έχει ελεγχθεί βάσει συστηματικών και αυστηρών προδιαγραφών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Ανάλυση των στοιχείων που θα επεξεργάζονται μία γκάμα τίτλων(εργασιών),με βάση τις οποίες θα αναπτυχθούν θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα του τομέα έρευνας και παρουσίασης.
• Ανάλυση των χαρακτηριστικών στοιχείων και το αναλυτικό πλαίσιο της μεθοδολογίας και των τεχνικών έρευνας (CASESTUDY/έρευνα κατά περίπτωση, /ερωτηματολόγιο /βιβλιογραφικήέρευνα,κ.α.), στην διαδικασία της μεθοδολογίας για την σχεδίαση και παρουσίαση μιας επιστημονικής εργασίας.
• Ανάλυση των υπαρχουσών τεχνικών και προσεγγίσεων στον τρόπο παρουσίασης και απόδοσης μίας εργασίας, που λαμβάνουν υπόψη την έντυπη γραφική οπτική παραγωγική διαδικασία.
• Μελέτη των ερευνητικών μεθόδων, της διαμόρφωσης της κύριας θέσης ή του ερευνητικού ερωτήματος, του τρόπου παράθεσης των πηγών, του επιστημονικού ύφους και της ορολογίας, της δομής μιας επιστημονικής εργασίας, και της ερμηνείας των πηγών και των επιστημονικών δεδομένων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γέμτος, Π.(1984),Μεθοδολογίατωνκοινωνικώνεπιστημών.Αθήνα,Εκδ.Παπαζήσης
2. Δημητρόπουλος, Ευστάθιος Γ. (2002), Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας: ένα συστημικό δυναμικό μοντέλο, εκδ. Έλλην.
3. Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Μ., (1991), Συγγραφική τεχνική και μεθοδολογία έρευνας, εκδόσεις Πρωταγόρας.
4. JudithBell«Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας, εκδόσεις Gutenberg
5. Bader Gloria E., Rossi Catherine A., (2002), Focus Groups: A Step-By-Step Guide, The Bader Group.
6. Creswell John W. (2002), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage Publications
7. Glatthorn Allan A., Joyner Randy L., (2005), Writing the Winning Thesis or Dissertation : A Step-by-Step Guide, Corwin Press