Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου και Πρότυπα Γραφικών Τεχνών

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6120

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Ο φοιτητής γνωρίζει τις βασικές αρχές του ποιοτικού ελέγχου
– Ο φοιτητής γνωρίζει την έννοια της ποιότητας
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να διεξάγει ελέγχους ποιότητας πρώτων υλών
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να χειριστεί όργανα και συστήματα ελέγχου ποιότητας
– Ο φοιτητής μπορεί να κάνει σωστή δειγματοληψία σε πρώτες ύλες και έτοιμα προιόντα
– Ο φοιτητής γνωρίζει τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, προστασίας περιβάλλοντος ISO 14001 και ασφάλειας εργασίας OHSAS 18001 και είναι σε θέση να τα εφαρμόζει σε βιομηχανικές μονάδες
– Ο φοιτητής γνωρίζει τα πρότυπα διαχείρισης χρώματος 12647 και είναι σε θέση να τα εφαρμόζει στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Ποιοτικός Έλεγχος – Ποιότητα
– Μετρήσεις, όργανα, μέθοδοι
– Συστήματα ποιοτικού ελέγχου στις γραφικές τέχνες
– Δειγματοληψία, τήρηση αρχείων ποιοτικού ελέγχου
– Ιχνηλασιμότητα
– Πρότυπα γραφικών τεχνών – πιστότητα χρώματος ISO 12647
– Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας – ISO 9001
– Πρότυπα διαχείρησης περιβάλλοντος – ISO 14001
– Πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας – OHSAS 18001
– Εφαρμογή προτύπων στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών
– Σχέση ποιοτικού ελέγχου και επιχειρηματικής κερδοφορίας
– Σχέση εφαρμογής προτύπων, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και επιχειρηματικής κερδοφορίας

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Συλλογικό έργο: Οδηγός εφαρμογής του προτύπου ISO 9000: 2000, Idec, 2005
2. Παπαργύρης Α. & Παπαργύρης Δ: Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής, Εκδόσεις Ζήτη, 2010
3. TECHNICAL COMMITTEE TC-130 GRAPHIC TECHNOLOGY ISO-International Organization for Standardization