Β’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-2010 Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές ΜΓΥ 4 5  
N1-2020 Ιστορία Γραφικών Τεχνών και Τυπογραφίας ΜΓΥ 2 3  
N1-2030 Τυπογραφία και Τυπογραφικός Σχεδιασμός ΜΓΥ 4 5  
N1-2040 Φωτογραφία και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΜΓΥ 4 4  
N1-2050 Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας ΜΓΥ 4 5  
N1-2060 Εκτυπωτικά Υποστρώματα ΜΓΥ 4 5  
N1-2070 Ιστορία Τέχνης ΙΙ ΔΟΝΑ 2 3