Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος:

N1-1060

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD117/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD120/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό μέρος
• Ορισμός Η/Υ, επεξήγηση βασικών εννοιών (δεδομένα, επεξεργασία δεδομένων, πληροφορία), βασικά μέρη Η/Υ, εφαρμογές Η/Υ.
• Ιστορική εξέλιξη. Από τις μηχανικές κατασκευές στις αυτόματες (έμφαση στους φυσικούς νόμους). Γενιές των Η/Υ (έμφαση στις τεχνολογίες). Κατηγορίες Η/Υ.
• Το υπολογιστικό σύστημα (υλικό). Κεντρική μονάδα. Κύρια μνήμη. Βοηθητικές μνήμες. Συσκευές εισόδου-εξόδου.
• Το λογισμικό. Αλγόριθμοι και προγράμματα. Αριθμητικά συστήματα (δυαδικό, οκταδικό). Άλγεβρα Boole (βασική προτασιακή λογική). Γλώσσες προγραμματισμού. Σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων. Η θέση του χρήστη.
• Τα δεδομένα. Κωδικοποίηση. Αρχεία δεδομένων. Βάσεις δεδομένων.
• Λειτουργικά συστήματα. Βασικές έννοιες. Γραφικά περιβάλλοντα.
• Αυτοματισμός Γραφείου. Σύγκλιση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Πακέτα λογισμικού. Γενικά χαρακτηριστικά και κατηγορίες.
• Δίκτυα υπολογιστών. Γενικά. Υπηρεσίες και πλεονεκτήματα. Τρόποι και διαδικασία σύνδεσης. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το Διαδίκτυο.
• Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων. Κίνδυνοι. Βλαπτικά προγράμματα.
• Η Κοινωνία της Πληροφορίας. Ιδιαιτερότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας. Κοινωνικές επιπτώσεις. Θεσμικό και Νομικό Πλαίσιο
Εργαστηριακό μέρος
• Ειδικές εφαρμογές της πληροφορικής στις Γραφικές Τέχνες Ειδικό λογισμικό, χρώμα στον υπολογιστή, οθόνες και ρύθμιση οθονών.
• Εφαρμογές προγραμματισμού, φύλλων υπολογισμού και δικτυώσεων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Τσουροπλής-Κλημόπουλος, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2000.
2.Εκδόσεις της Adobe, XML, open source code.
3.Elliotte Rusty Harold, “XML 1.1 Bible, Third Edition, Indianapolis, Wiley Publishing, Inc., 2004
4.Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, Second Edition, The MCGraw-Hill Companies Inc., 2000
5.S. Sumathi, S. Esakkirajan, Fundamentals of Relational Database Management , New York, Springer Berlin Heidelberg, 2007