Προεκτύπωση και Τεχνολογίας Premedia II – Ψηφιακό Μοντάζ

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5110

Semester:

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT147/

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Στόχος του μαθήματος είναι:
i. Να αποκτήσουν ευχέρεια στην καλύτερη δυνατή διαχείριση του προς εκτύπωση χαρτιού. Tις βασικές τετραγωνίσεις κυρίως πολυσέλιδων εντύπων (4-σέλιδων, 8-σέλιδων, 16-σέλιδων, κ.λπ.).
ii. Τη σχέση σελίδας και τυπογραφικών φύλλων-σχέση Μοντάζ και βιβλιοδεσίας.
iii. Το Μοντάζ με τη χρήση αντίστοιχου λογισμικού και πως εντάσσεται τόσο στο workflow του prepress όσο και γενικότερα των εκδόσεων.
iv. Να διαχειρίζονται τα ψηφιακά δεδομένα κατά τη διαδικασία του ψηφιακού μοντάζ
v. Να γνωρίζουν τόσο τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μοντάζ, όσο και την ενσωμάτωση του αντίστοιχου λογισμικού σε υπάρχον workflow. Τα είδη του Μοντάζ (work style).
vi. Επίσης να καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να αντιμετωπίσουν μεθοδευμένα όλες τις πιθανές ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει η κάθε κατηγορία-είδος εντύπου.
vii. Να αποκτήσουν την ικανότητα της μεθοδευμένης οργάνωσης του Μοντάζ ανάλογα με είδος εντύπου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Βασική επιδίωξη του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, είναι η επισκόπηση των εξελίξεων στην οργανωτική δομή, στη ροή εργασίας και στη σύγχρονη διαχείριση της τεχνολογίας παραγωγής των έντυπων μέσων, σε ότι αφορά το στάδιο του Μοντάζ- Ηλεκτρονικό Μοντάζ, όπως αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του prepress.
Αναφορά την διερεύνηση συγκεκριμένων εξελίξεων στο τεχνολογικό, παραγωγικό και διοικητικό (από την πλευρά της διαχείρισης – management) πεδίο στην σύγχρονη επεξεργασία εντύπου ,αναφορικά με το στάδιο του Μοντάζ (Ηλεκτρονικό Μοντάζ).
Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις κυριότερες εξελίξεις στα κυριότερα προγράμματα ηλεκτρονικού μοντάζ. Η έρευνα και η ανάλυση θα εστιαστεί στα πιο αντιπροσωπευτικά σε ότι αφορούν τα χαρακτηριστικά τους και τις χρηστικές τους λειτουργίες. Επίσης γίνεται αναφορά στην διαχείριση των σελίδων σε σχέση με την επιφάνεια των τυπογραφικών φύλλων, στην διαχείριση των αρχείων των σελίδων. Μοντάζ εντύπων με βάση την επανάληψη. Αναφορά στα έτοιμα πακέτα. Οργάνωση του μοντάζ ανάλογα με είδος εντύπου. Νέες τεχνολογίες.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Ανάλυση των παραμέτρων και των ειδικών τεχνολογικών στοιχείων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών Ψηφιακού Μοντάζ προσεγγίζοντας τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς τόσο στον σχεδιασμό πρότυπων αναπτυγμάτων (templates) του Μοντάζ όσο και την δημιουργία, επεξεργασία και την μεθοδευμένα ποιοτική παρακολούθηση του τελικού αποτελέσματος.
Δημιουργία σειράς ολοκληρωμένων projects με μελέτη της διαδικασίας ολοκλήρωσης, εστιάζοντας στα πιο αντιπροσωπευτικά είδη και κυρίως πολυσέλιδων εντύπων όπως βιβλία, περιοδικά που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δομής, τη διερεύνηση του θέματος με προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού.
Ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση του ειδικού λογισμικού ψηφιακού Μοντάζ σε εξειδικευμένες μορφές έντυπων προϊόντων και προχωρημένες λειτουργίες του λογισμικού για την επιτυχή επεξεργασία των.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :
1. Διδακτικές σημειώσεις για τους σπουδαστές του τμήματος
2. Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών- Τόμος Α, Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα 2003)
3. Kipphan H. Συστήματα Απεικόνισης στις Εκτυπώσεις, Εκδόσεις ΙΩΝ 2002
4. John Peacock, Παραγωγή Βιβλίου, Εκδόσεις ΙΩΝ Αθήνα, 2000.
5. Αdobe InDesign, ( Μετάφραση Ε. Γκαγκάτσου ) Εκδόσεις Γκιούρδας, -Αθήνα 2010
6. Dennis, Odesina, Wilson, Σύγχρονη Λιθογραφία, Τόμος Ι.Μετάφραση και επιμέλεια Αναστάσιος Πολίτης, Εκδόσεις ΙΩΝ Αθήνα 2000.
7. Dennis, Odesina, Wilson, Σύγχρονη Λιθογραφία, Τόμος ΙΙ. Μετάφραση και επιμέλεια Αναστάσιος Πολίτης, Εκδόσεις :ΙΩΝ, Αθήνα 2002.
8. Gavin Ambrose, Paul Harris, Basic Design: Layout AVA Publishing SA, DARTBOOKS 2006.
9. Εισαγωγή στην Ψηφιακή Εκτύπωση & την απ΄ ευθείας Βιβλιοδεσία, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2002.
10. John Peacock, Βarnard Michael, Charlote Berrie, Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 1997.
11. Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών- Διοίκηση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών-Τόμος Δ΄, Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Ξενόγλωσση :
1. Claudia McCUE, Real World – Print Prodaction, Peachpit Press, California 2007
2. Donnie O΄Quinn & Matt LeClair with Steve Furth &Tim Plumer, Digital Prepress Complete, Hayden Books 1996
3. Kipphan Helmut, Handbook of Print Media, Springer Verlag, Berlin2001..
4. Speirs Hugh, Introduction to Prepress. BPIF, Publishing. Pira International, 1998.
5. Print Publishing Guide Adobe Press San Jose California, 1998
6. Preps Pro/Plus. version 5.0. User Guide. Creo Inc. Copyright © 2004 Creo Inc. All rights reserved.
7. Hanson, «Modern film planning gand plate making», Ρίra 1990
8. Μελέτες του οργανισμού PIRA (www.piranet.com)
9. Parsons William, Electronic Prepress: A Hands on Introduction.