Προωθητική Καμπάνια

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6010

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Στο θεωρητικό μέρος οι φοιτητές διδάσκονται στρατηγικές σχεδιασμού και προωθητικής καμπάνιας μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Αξιολογείται και αναλύεται η εξέλιξη μιας εταιρείας σε brand και οι στρατηγικές διαφοροποίησης της στην αγορά, εξαιτίας του ανταγωνισμού. Μελετάται το σύνολο των στοιχείων που καθορίζουν την αξία της, μέσα από τη σημειολογία του σήματος – λογοτύπου, του σχεδιασμού των προϊόντων και της προωθητικής διαδικασίας τους. Διερευνάται το επικοινωνιακό νόημα της καμπάνιας και η ψυχολογική επίδραση στο κοινό (συνειδητά-ασυνείδητα).
Διδάσκονται σχεδιαστικές πρακτικές οπτικοποίησης των εννοιών και των στόχων προώθησης, με έμφαση στη μέθοδο της αφαιρετικής διαδικασίας.
Γίνεται αναφορά στη θεωρία gestalt, ως μέθοδο υποστήριξης του γραφιστικού σχεδιασμού. Παρουσιάζονται και αναλύονται πρωτότυπες προωθητικές στρατηγικές και ερευνάται το περιβάλλον και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες οι στρατηγικές αυτές αναπτύσσονται.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Στο εργαστήριο προτείνεται στους φοιτητές να μεταμορφώσουν μια ιδέα σε εικόνα, να σχεδιάσουν την ταυτότητα των επιλεγμένων προωθητικών ενεργειών, τηρώντας τη συνοχή στην επικοινωνιακή εικόνα και λαμβάνοντας υπόψη την ομοιoγένεια και τους κανόνες του branding. Οι πρωτότυπες σχεδιαστικές προσεγγίσεις, μέσα από την αναλυτική και συνθετική διαδικασία, είναι το ζητούμενο για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης προωθητικής στρατηγικής, σε συνδυασμό με την χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών. Οι εργασίες αξιολογούνται με την παρουσίαση και υποστήριξη τους από τους φοιτητές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι φοιτητές, μέσα από διαλέξεις έρχονται σε επαφή με ιστορικά παραδείγματα εξέλιξης στρατηγικών προώθησης. Διαχειρίζονται θέματα κοινωνικής παρέμβασης (social design), που προϋποθέτουν την ολιστική έρευνα και τον ενεργό ρόλο του γραφίστα-σχεδιαστή.

Γνωρίζοντας τους μηχανισμούς της αποτελεσματικής επικοινωνίας, οι σχεδιαστές αναλαμβάνουν θέση ευθύνης, αφ’ ενός στη διαμόρφωση του οπτικού περιβάλλοντος, αφ’ ετέρου δε συμμετέχοντας σε κοινωνικές δράσεις που στοχεύουν στην προβολή, σχολιασμό, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και αλλαγή της κοινής γνώμης.

Αναλύονται οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το περιβάλλον και οι ιδιαίτεροι παράγοντες που έχουν ρόλο στην επικοινωνιακή εικόνα, άρα και τη σχεδιαστική προσέγγιση που ακολουθεί μια εταιρεία, ένας οργανισμός ή μια καμπάνια κοινωνικής ευθύνης-παρέμβασης.

Οι φοιτητές διενεργούν έρευνα πάνω σε συγκεκριμένο θέμα και παρουσιάζουν μια έκθεση, στην οποία αποτυπώνουν τα σημεία κλειδιά που θα στηρίξουν την προωθητική καμπάνια.
Στις ασκήσεις του εργαστηρίου απαιτείται η προετοιμασία με υποδείγματα που αναφέρονται σε σημαντικά στάδια της σχεδιαστικής εξέλιξης του brand και των ενεργειών προώθησης που καλύπτει όλο το φάσμα ή μέρος της γραφιστικής διαδικασίας (sites, φυλλάδια, αφίσες, κατάλογοι, σταντς, διαφημιστικές εφαρμογές κ. ά.).
Η επιλογή των ενεργειών προώθησης διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση του θέματος, το σκοπό και τους στόχους της προώθησης.
Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων (13 εβδομάδες) οι φοιτητές οφείλουν να έχουν συμπληρώσει φάκελο με ολοκληρωμένη εφαρμογή των ιδεών τους. Η επίδοση αξιολογείται σε συνδυασμό με την παρουσία/συμμετοχή του/της στο εργαστήριο.

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Παπαπολύζος, Φιλήμων. Hellads – η Ελλάδα μέσα από τη διαφήμιση: 1940-1989. Αθήνα: Omikron, 1997
Ηauser, Arnold. Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης. Αθήνα:  Κάλβος, 1984 (μτφρ. Τάκης Κονδύλης)
Brody, Neville. The graphic language of Neville Brody. Thames & Hudson, 1988.
Stiny, George. Shape: talking about Seeing and doing. The MIT Press.
Blackwell, Lewis. The Εnd of Print – The graphic design of David Carson. Laurence King Publishing.
Gray, Nicolete. A History of Lettering. Phaidon, 1986.
Wrede, Stuart. The Modern Poster. The Museum of Modern Art, 1988.
Wang, Shaoqiang. Type Player: Type as Experiment. Type as Image. Gingko Press, 2011.
Fiell, Charlotte &Peter. Graphic Design Now. Taschen, 2005.
Perfect, Christopher. The Complete Typographer: A Manual for Designing with Type. Rockport Pub, 1995.
Foster, Hal. Η τέχνη από το 1900. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013. Κωδ. Βιβλίου Εύδοξος: 50658559
Arnheim, Rudolf. Τέχνη και Οπτική Αντίληψη. Εκδόσεις Θεμέλιο, 2005. Κωδ. Βιβλίου Εύδοξος: 31363
Eco, Umberto. Σημειολογία. Μαλλιάρης-Παιδεία, 2019. Κωδ. Βιβλίου Εύδοξος: 86197209

Συναφή επιστημονικά περιοδικά και ιστότοποι:
www.archivesofdesign.gr
Hyphen (περιοδικό Τυπογραφίας)
www.grdmagazine.gr
www.ggda.gr
www.designmag.gr
www.printmag.com
www.baselinemagazine.com
www.typographica.org

https://theconversation.com/the-manipulation-of-the-american-mind-edward-bernays-and-the-birth-of-public-relations-44393

https://www.apa.org/monitor/2009/12/consumer

https://money.howstuffworks.com/10-deceptive-pr-campaigns-in-history.htm#pt2