Συνθέσεις Οπτικής Επικοινωνίας στο Χώρο

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6030

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

ΧΕΙΡΧΑΝΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση :

• Να αναγνωρίζουν και να εξοικειωθούν με τις διαφημιστικές εικόνες και μηνύματα που συγκροτούνται στο χώρο.
• Να σχεδιάζουν ένα βιομηχανικό αντικείμενο, όπου η γραφιστική έχει επικοινωνιακό ρόλο.
• Να αναλύουν, να παρουσιάζουν και να μελετούν τα διαφημιστικά μηνύματα και εικόνες.
• Να επικοινωνούν μια ιδέα με λιτά και άρτια εκφραστικά μέσα.
• Να μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες δισδιάστατες απεικονίσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
• Να κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες στην επίλυση σύνθετων θεμάτων οπτικής επικοινωνίας, που προορίζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
• Να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις αρχές του βιομηχανικού σχεδιασμού σε σχεδιασμό αντικειμένων που σχετίζονται με γραφιστική σύνθεση.
• Να μπορούν να εκφράσουν την δημιουργικότητα τους στον χώρο του εργαστηρίου και κατ΄ επέκταση σε συλλογικούς εργασιακούς χώρους.
• Να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.
• Να μπορούν να αυτοαξιολoγούνται και να αξιολογούν τους συνάδελφους τους.
Το μάθημα μέσα από την ολιστική προσέγγιση του σχεδιασμού του χώρου, επιδιώκει τη νοηματοδότηση και την κατασκευή, στην επικοινωνιακή διάσταση του σχεδιασμού. Ως πλαίσιο επαφής με το πραγματικό αναφέρεται το γενικότερο πλαίσιο αντίληψης, κατανόησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος χώρου.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο χώρος διερευνάται ως ένα δυναμικό πεδίο που ορίζεται κατά την ανάπτυξη των δράσεων μεταξύ των ανθρώπων μεταξύ τους και με τα υλικά στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος, που τις ευνοούν ή τις αποθαρρύνουν και τελικά παραμένουν ως τα αποτυπώματά τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Ανάλυση της γραφιστικής σύνθεσης στο χώρο με παραδείγματα από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο. Ανάλυση της οπτικής επικοινωνίας μέσω του διαφημιστικού μηνύματος, της εικόνας και της σημειωτικής. Ανάλυση της θεωρίας των διαφημιστικών ορόσημων και πως μεταπλάθουν το δημόσιο χώρο σε σχέση με τα αστικά ορόσημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην γλώσσα της μεγέθυνσης που ισοδυναμεί με τη γλώσσα της εξουσίας, όταν μια διαφημιστική σύνθεση προσπαθεί να επιβληθεί και να κυριαρχήσει στον περιβάλλοντα χώρο. Ανάλυση πραγματικής – δυνητικής «οιωνοί» εικόνας. Ανάλυση του χώρου ως πεδίο αναμέτρησης μηνυμάτων.
Ανάλυση της γραφιστικής σήμανσης ως μέσο επικοινωνίας για τη σύσταση του χώρου. Ανάλυση της ανάγκης για την κωδικοποίησης της σήμανσης σε περιβάλλοντα εσωτερικά και εξωτερικά.
Ανάλυση των αρχών βιομηχανικού σχεδιασμού και του επικοινωνιακού ρόλου της γραφιστικής στο βιομηχανικό σχεδιασμό. Εισαγωγή στην έννοια του αντικειμένου καθημερινής χρήσης και μελέτη της γνωστικής περιοχής του επίπλου. Ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης του βιομηχανικού σχεδίου και η διαδικασία παραγωγής αντικειμένου. Ανάλυση στοιχείων ανθρωπομετρίας και εργονομίας.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Αρχικά, η ανάπτυξη του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος βασίζεται σε τεκμηριωμένη έρευνα πεδίου, σχετική με την εκάστοτε θεματολογία, ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να αξιολογήσουν άλλα έργα και να υποστηρίξουν τις προτάσεις τους.
Επίσης, περιλαμβάνει μια σειρά από ασκήσεις και projects, όπου επιδιώκεται να αποδοθεί η σωστή σύνθεση γραμμάτων και εικόνων στον περιβάλλοντα χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κωδικοποιημένη σήμανση
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (περιβάλλοντα).