Μελάνια Εκτυπώσεων και Επικαλυπτικά (Κατεύθυνση Τεχνολογίας)

Κωδικός Μαθήματος:

N1-4080

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα μελάνια και τα επικαλυπτικά, ώστε να γνωρίζουν την σύσταση, τις ιδιότητες, τον ρόλο τους στην εκτυπωτική διαδικασία και να μπορούν να τα χειρίζονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επίσης, αποσκοπεί στην εκμάθηση των φοιτητών των μεθόδων ποιοτικού ελέγχου των εκτυπωτικών μελανιών πριν και μετά την εφαρμογής τους.

Πιο αναλυτικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:
• να γνωρίζουν την σύσταση,τα βασικά γνωρίσματα και τις ιδιότητες των εκτυπωτικών μελανιών και των επικαλυπτικών υλών
• να μπορούν να τα επιλέγουν και να τα εφαρμόζουν ανάλογα με το υπόστρωμα και την εκτυπωτική διαδικασία.
• να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο των εκτυπωτικών μελανιώνκαι των επικαλυπτικών και να λύνουν προβλήματα πριν – κατά την διάρκεια – και μετά την εκτύπωση, που σχετίζονται με τα υλικά αυτά.
• να τα χρησιμοποιούν και να τα διαχειρίζονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα
• να ανταποκρίνονται και να συμβάλλουν στιςγενικότερες εξελίξεις σχετικά με τις επιστημονικές και τεχνολογικές απαιτήσεις των γραφικών τεχνών στις μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και διεθνώς.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος:
Με βάση μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα μελάνια εκτυπώσεων η ύλη επεκτείνεται στα είδη των εκτυπωτικών μελανιών, όπως αυτά χρησιμοποιούνται σήμερα, ανάλογα με την εκτυπωτική μέθοδο και υπόστρωμα.. Μελετάται η σύνθεση των μελανιών, και πιο αναλυτικά εξετάζεται η χημική σύσταση, οι ιδιότητες και οι χρήσειςτων χρωμάτων και χρωστικών υλών, καθώς καιοι λιπαρές ουσίες,οι ρητίνες,οι διαλύτες,τα πρόσθετα των εκτυπωτικών μελανιών και των βερνικιών κι επικαλυτπικών. Παρασκευή των μελανιών. Μέθοδοι διασποράς. Μέθοδοι ξήρανσης (drying, curing) των μελανιών. Μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των μελανιών. Εφαρμογές και χρήσειςαυτών. Κατηγορίες μελανιών κι επικαλυπτικών: Ρευστά μελάνια και ξηρής σκόνης (toners).Ειδικά μελάνια κι επικαλυπτικά (Θερμοχρωμικά, αγώγιμα μελάνια, υλικά για specialeffectsκτλ.). Βασικές αρχές ποιοτικού ελέγχου και μετρήσεις των ιδιοτήτων των μελανιών πριν και μετά την εκτύπωση.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος:
Παρουσίαση των μεθόδων διασποράς χρωστικών και των σταδίων παραγωγής μελανιών. Ποιοτικός έλεγχος και ιδιότητες ρευστών μελανιών (πριν την εκτύπωση): Ιξώδες, ταχύτητα ξήρανσης, κτλ. Εκτίμηση των αντοχών των εκτυπωμένων μελανιών έναντι φυσικών, χημικών και μηχανικών καταπονήσεων (έλεγχος της αντοχής στο φως, στα αλκάλια, απορρυπαντικά και σαπούνια, στα λίπη-έλαια και στους διαλύτες, έλεγχος της πρόσφυσης και εκτίμηση τηςαντοχής στην τριβή, χάραξη, κτλ.. Εκτίμηση των οπτικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, όπως στιλπνότητα, καλυπτικότητα, χρωματικά χαρακτηριστικά. Εκτύπωση διαφόρων τύπων μελανιών πάνω σε διάφορα υποστρώματα με εργαστηριακές εκτυπωτικές μηχανές με διαφορετικές εκτυπωτικές μεθόδους. Καταγραφή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων, κατασκευή καμπύλων και συγγραφή τεχνικής έκθεσης εργασίας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998
2. Μελάνια Εκτυπώσεων, ToddR., Εκδ. ΙΩΝ, 1999
3. Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος, Ε. Τσατσαρώνη – Ι. Ελευθεριάδης, Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/κη, 2013
4. The Printing Ink Manual, Leach RH, Pierce RJ, 5th Ed. Springer, 2007
5. Colour Chemistry, Zollinger, H, VCH, 1991

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
http://www.scirp.org/journal/ojapps/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1478-4408
https://link.springer.com/journal/11998