Προεκτύπωση – Τεχνολογίες Premedia I (Κατεύθυνση Τεχνολογίας)

Κωδικός Μαθήματος:

N1-4090

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:
• Έχει κατανοήσει τα βασικά στάδια της προεκτυπωτικής διαδικασίας.
• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της προεκτυπωτικής διαδικασίας και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της αναπαραγωγής ενός εντύπου η ψηφιακού μέσου.
• Είναι σε θέση διακρίνει τους βασικούς ρόλους σε ένα πραγματικό ή μία μελέτη περίπτωσης έργου και να εκτιμήσει το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση του έργου.
• Χρησιμοποιεί τα ειδικά εργαλεία (software) για την παραγωγή έντυπων και ψηφιακών μέσων για διαφορετική έξοδο.
• Θα έχει χρησιμοποιήσει τις θεωρητικές του γνώσεις για να κατανοήσει την ροη εργασίας της προεκτύπωσης
• Θα έχει αναπτύξει την κριτική και δημιουργική του σκέψη σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τις εκτυπωτικές παραμέτρους ραστεροποίησης, την εγγραφή αρχείου σε φιλμ (CTF) ή σε εκτυπωτική πλάκα (CTP)
• Θα μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του για την δημιουργία έντυπων και ψηφιακών μέσων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της προεκτύπωσης, από την αναλογική στην ψηφιακή προεκτύπωση, βασικός εξοπλισμός ενός προεκτυπωτικού συστήματος (scanners, πλατφόρμες υπολογιστών, επεξεργαστές, λογισμικό, OPI servers, οθόνες, εικονοθέτες φιλμ και εκτυπωτικής πλάκας), ροή εργασίας – αξιολόγηση προτύπων (αναλογικών και ψηφιακών), συνθήκες παρατήρησης χρώματος, λήψη εικόνων, επεξεργασία, προετοιμασία κειμένων, δημιουργία γραφικών, διαμόρφωση σελίδων, συναρμογή σελίδων, PostScript, PDF, Trapping, έλεγχος
αρχείου, RIP, τεχνολογίες ηλεκτρονικής ραστεροποίησης, εκτυπωτικές παράμετροι ραστεροποίησης, εγγραφή αρχείου σε φιλμ (CTF) ή σε εκτυπωτική πλάκα (CTP) – Δημιουργία δοκιμίων, έλεγχος ποιότητας.
Εργαστηριακό Mέρος Mαθήματος
Ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση του ειδικού λογισμικού σε εξειδικευμένες μορφές έντυπων προϊόντων και προχωρημένες λειτουργίες του λογισμικού για την επιτυχή επεξεργασία των.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :
1.Διδακτικές σημειώσεις για τους σπουδαστές του τμήματος.
Ξενόγλωσση:
1. Kipphan Helmut, Handbook of Print Media, Springer, New York, 2001.
2. Eschbach, R. (ed.): Recent Progress in Digital Halftoning II, The Society for Imaging Science and Technology, Springfield (VA) 1999.
3. Adobe Systems: PostScript Language Reference Manual. 3rd ed. Addison-Wesley 1999.
4. Adobe Systems: Portable document format reference manual (vers. 1.3). Adobe Systems, 1999 (see also http://partners.adobe.com).
5. Bann, D.; Gargan, J.: Colour Proof Correction, Phaidon Press, Oxford, 1990.
6. Parsons William, Electronic Prepress: A Hands on Introduction.
7. Gavin Ambrose, Paul Harris, Basic Design: Layout AVA Publishing SA, DARTBOOKS 2006.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Graphic Arts Monthly (ISSN 1047-9325)