Πτυχιακές Εργασίες

Προϋποθέσεις επιλογής (Δικαίωμα αίτησης) Πρακτικής άσκησης ή Πτυχιακής Εργασίας:

• οφείλουν έως ένα (2) μάθημα ειδικότητας

• έχουν περάσει τουλάχιστον τα 2/3 των μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου

• Είναι τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο φοίτησης

• Έχουν δηλώσει την Πρακτική άσκηση ή την Πτυχιακή εργασία στην ηλεκτρονική εφαρμογή

 

Κατεύθυνση Γραφιστικής: Κατηγορίες Θεμάτων και Κανονιστικό Πλαίσιο Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Κατεύθυνση Τεχνολογίας: Θέματα Πτυχιακών 2019-2020